REGULAMIN GRY

I ZASADY OGÓLNE
1.1. Każda osoba, zarówno dokonująca rezerwacji na stronie internetowej, bądź telefonicznie, jak i pozostałe osoby biorące udział w grze zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.

1.2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi.

1.3. Przed rozpoczęciem gry każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem, funkcjonowaniem sprzętu, zasadami gry i podpisać oświadczenie uczestnika gry.

II REZERWACJA

2.1. Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza dostępnego na stronie www.fabrykalucznikow.pl, mailowo pod adresem: biuro@fabrykalucznikow.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 537 104 462.

2.2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę gry, podać numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz ilość uczestników gry. Informację o specjalnych potrzebach należy umieścić w komentarzu.

2.3. Rezerwację uznaje się za dokonaną po otrzymaniu przez rezerwującego maila od organizatora z potwierdzeniem terminu gry i ilości zgłoszonych uczestników.

2.4. Rezerwację można odwołać telefonicznie, lub mailowo pod adresem biuro@fabrykalucznikow.pl nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem gry.

2.5. W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej liczby uczestników i zebrania pełnej drużyny (tj. 10 – 12 osób) do 24 godzin przed grą, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry i wyznaczenia nowego terminu spotkania. Osoba rezerwująca zostaje o tym poinformowana telefonicznie, nie później niż 6 godzin przed planowanym terminem.

III GRA

3.1 W grze mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W grze mogą brać udział również osoby poniżej 18 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

3.2. W grze mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby ubrane w maski ochronne dostarczone przez organizatora.

3.3. W grze biorą udział tylko osoby, które podpisały oświadczenie i uiściły płatność zgodnie z cennikiem organizatora.

3.4. Przed rozpoczęciem gry, każdy uczestnik powinien zostawić wszystkie urządzenia, rzeczy prywatne utrudniające grę w miejscu wskazanym przez organizatora.

3.5. Na boisku obowiązuje wygodne, bezpieczne, sportowe obuwie.

3.6. Podczas gry zawodnicy mogą korzystać jedynie ze sprzętu dostarczanego przez organizatora.

3.7. Podczas gry pod żadnym pozorem NIE WOLNO ściągać maski ochronnej. Odbywa się to jedynie w miejscach wyznaczonych przez obsługę.

3.8. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać strzały i powiadomić obsługę.

3.9. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni.

3.10. Zabrania się rzucania sprzętem lub wykorzystywania go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.11. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności sprzętu należy przerwać grę i zgłosić to obsłudze.

3.12. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oprzyrządowania uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną adekwatną do stopnia uszkodzenia.

3.13. W czasie gry należy postępować zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez sędziego.

3.14. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie, obsługa i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

3.15. Granice pola gry wyznaczane są przez sędziego. W przypadku braku możliwości ich wyznaczania wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry, członkowie obsługi.

3.16. W czasie gry pod żadnym pozorem NIE WOLNO celować, ani strzelać do osób nie biorących udziału w rozgrywce.

3.17. Zabrania się strzelania w głowę, jak również w tzw. bezpiecznej strefie wyznaczonej przez sędziego.

3.18. Zabrania się walki wręcz. Podstawą gry jest dobra zabawa.

3.19. W przypadku wyeliminowania z gry uczestnik nie zdejmując maski podnosi wolną rękę do góry, w drugiej trzymając łuk skierowany równolegle do podłoża opuszcza boisko najkrótszą możliwą drogą. W czasie opuszczania pola gry nie wolno odzywać się do członków swojej drużyny i rozpraszać pozostałych uczestników.

3.20. Osoby wyeliminowane lub niebiorące udziału w grze, nie powinny wpływać na jej przebieg.

3.21. W przypadkach nieopisanych w regulaminie należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

IV PŁATNOŚĆ

4.1. Płatności w Fabryce Łuczników dokonać można za pomocą gotówki (PLN,) lub przelewem z zastrzeżeniem, że zostanie on zaksięgowany na rachunku Fabryki Łuczników przed dniem wykonania usługi.

4.2. W przypadku organizacji eventów i gier dla klientów biznesowych cennik i zasady płatności, jak również zasady reklamacji określane są indywidualnie w umowie zawieranej pomiędzy stronami.

4.3. Cennik gry podany jest na stronie www.fabrykalucznikow.pl w zakładce oferta.

4.4. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

4.5. Reklamacja wynikająca z odwołania rezerwacji przysługuje uczestnikom odwołującym grę nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem gry, zgodnie z zapisami Regulaminu zawartymi w ustępie II niniejszego Regulaminu [Rezerwacja pkt. 2,4]. W opisanym przypadku uczestnikowi przysługuje 100% zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za nieodbytą grę.

4.6. Reklamacja wynikająca z odwołania rezerwacji przez organizatora, z przyczyn przez niego niezależnych, bądź w przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej liczby uczestników i zebrania pełnej drużyny, zgodnie z zapisami Regulaminu zawartymi w ustępie II niniejszego Regulaminu [Rezerwacja pkt. 2.5]. W opisanym przypadku uczestnikowi przysługuje 100% zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za nieodbytą grę.

4.7. Reklamacje wynikające z odwołania rezerwacji w wyżej wymienionych przypadkach mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres mailowy podany na stronie www.fabrykalucznikow.pl. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.

4.8.Reklamacje zgłoszone po wykonaniu usługi, bądź w przypadkach nieopisanych w Regulaminie nie będą uwzględniane. Jeżeli gra zostanie przerwana z winy uczestników – nie przysługuje zwrot płatności.

4.9. Poszczególne promocje nie łączą się.

4.10. Podstawą płatności jest liczba uczestników zadeklarowana na 2 dni przed terminem rozgrywki.

V PRZETWARZANIE DANYCH

5.1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy Natalia Powązka Animacje, zarejestrowanej przy ul. Krakowska 25/3, 41-808 w Zabrzu.

5.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Natalia Powązka Animacje, zarejestrowanej przy ul. Krakowska 25/3, 41-808 w Zabrzu. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

5.3. Za odrębną zgodą, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety, statystyki handlowej tj. badania grupy docelowej konsumentów oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie niezbędnych do odbycia gry, dokonania rezerwacji danych osobowych – uniemożliwi wzięcie w niej udziału.

5.5. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Fabryka Łuczników zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.

6.2. Fabryka Łuczników nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników.

6.2. W sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się indywidualny tok postępowania.